مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

 
دکتر سارا رحیمی
مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) / حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیک: -

 
  • تعداد بازدید صفحه : 503
 E.D.C