معرفی کمیته طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی

فعالیت های آموزشی بخش مهمی از رسالت دانشکده و قسمت عمده ای از فعالیت های اعضای هیأت علمی است لذا تلاش و کوشش ایشان در این عرصه نیز به نحو مناسب می بایست ارزش گذاری شود. فعالیت های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی، انجام فعالیتهای بدیع در جهت حل مسأله، گسترش مرزهای دانش و ورود به عرصه های جدید آموزش مطالب علمی به دانشجویان است و حمایت از این نوع فعالیتها از رسالتهای اصلی هر دانشگاه و موسسه آموزشی است.
شش معیار مشهور برای ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی عبارتند از:
  • اهداف روشن و واضح
  • آماده سازی و مطالعه کافی
  • استفاده از روش های مناسب
  • نتایج مشخص
  • معرفی موثربرنامه
  • برخورد نقادانه
فعالیتهاي دانشورانه آموزشی، فرایند آموزشی نوآورانه است که داراي اهداف شفاف، متـدولوژي مشـخص، مبتنـی بـر شواهد موجود (آماده سازي مناسب ) و داراي نتایج مشخص است (4 معیار نخست) ودانش پژوهی آموزشی فعالیتهاي دانشورانه اي است که علاوه بر چهار معیار فوق بـه نحـو مناسـبی منتشـر شـده و در معرض نقد دیگران قرار گرفته باشد. (همه 6 معیار را دارا باشد)
هدف کمیته طرح های نوآورانه اموزشی و دانش پژوهی؛ افزایش کمی و کیفی فرآیندهای بدیع و خلاقانه آموزشی و دانش پژوهی در راستای دستیابی به اهداف متعالی حوزه آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه می باشد.
 
  • تعداد بازدید صفحه : 471
 E.D.C