معرفی کمیته ارزشیابی اساتید

ارزیابی و ارزشیابی از اجزای مهم هر فرآیند آموزشی هستند. ارزشیابی فرآیندی است که هدف آن بهبود کیفیت و ارتقاء اثربخشی برنامه می‌باشد و یکی ازجنبه‌های مهم در فرایند فعالیت‌های آموزشی است و این امکان را فراهم می‌سازد تا بر اساس نتایج آن نقاط قوت و ضعف را مشخص نموده و با تقویت جنبه‌های مثبت و رفع نارسایی‌ها در ایجاد تحول و اصلاح گردش کارها، گام‌های مناسب برداشته شود.
ارزشیابی اساتید در خصوص فعالیت های آموزشی دانشکده از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در صورت اجرای صحیح و استاندارد منجر به ارتقای سطح وکیفیت آموزش می گردد که از ماموریت های اصلی و وظایف ذاتی دانشکده علوم پزشکی مراغه می باشد. با بررسی عملکرد اعضای هیات علمی و تحلیل نتایج ارزشیابی ایشان، داده های مهمی در خصوص کار آمدی اساتید به دست خواهد آمد که ضمن روشن ساختن وضعیت موجود، میزان انحرافات از وضعیت مطلوب مشخص می گردد و به دنبال آن مدیران و تصمیم گیران آموزشی در سطح دانشکده قادر خواهند بود تا برنامه های راهبردی و عملیاتی لازم را در خصوص رسیدن به وضعیت مطلوب و اهداف متعالی معاونت آموزشی تدوین و اجرایی نمایند.
ارزشیابی اساتید و استفاده از نتایج آن برای ارتقاء فرآیند های آموزشی یک فرآیند همیشگی و مداوم برای بهبود کیفیت آموزشی بوده و معاونت آموزشی را در مسیر دستیابی به اهداف راهبردی خود هدایت خواهد کرد.
هدف کمیته ارزشیابی اساتید؛ ارتقای کیفیت و اثربخشی کارکرد آموزش دانشکده علوم پزشکی مراغه از طریق ارزیابی و ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید می باشد.
 
  • تعداد بازدید صفحه : 687
 E.D.C