شرح وظایف کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 • آگاه سازی، تشویق و جلب مشارکت دانشجویان در فعالیتها و برنامه های توسعه آموزشی
 • توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی با برگزاری کارگاه های آموزشی، ارائه مشاوره به دانشجویان، جلب حمایت از شرکت دانشجویان در برنامه های آموزشی ملی و بین المللی آموزش علوم پزشکی و ...
 • اطلاع رسانی و بسترسازی برای تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق جلسات درون و برون دانشکده ای، همایش ها و جشنواره ها، و رسانه ها
 • مشارکت در پیاده سازی بسته های تحول در آموزش پزشکی در چارچوب فعالیت های مرکز مطالعات دانشکده از طریق آشناسازی دانشجویان با بسته ها، همکاری برای پیاده سازی بسته ها، مشارکت در ارزیابی های کیفی، خودارزیابی ها و ...
 • مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده در زمینه برنامه ریزی درسی اعم از نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی
 • مشارکت در ارزشیابی فعالیت های آموزشی با همکاری در طراحی، اجرا و بازخورد نتایج ارزشیابی برنامه، دوره، اعضای هیات علمی، کارکنان و فرآیندهای آموزشی
 • مشارکت در ارزشیابی سیاست ها و ایین نامه های آموزشی مرتبط با دانشجویان
 • بسترسازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستندسازی فرآیندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصولات کاربردی
 • جلب حمایت از ارائه نتایج پژهش ها و طرح های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایش ها و مجامع ملی و بین المللی در تعامل با کمیته طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی
 • بسترسازی برای تالیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده
 • همکاری در به روز رسانی محتوای وب سایت و اخبار مرکز که مرتبط با فعالیتهای کمیته دانشجویی توسعه آموزش می باشد.
 • همکاری در تدوین برنامه راهبردی، برنامه های عملیاتی، اجرا و پایش برنامه های تدوین شده مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده و شیوه نامه ها و آیین نامه های داخلی حسب مورد
 • شرکت در نشست­ هاي ادواري مشترك با سایر كميته­ هاي مرکز به منظور هم ­انديشي در راستای دستیابی به رسالت، و اهداف راهبردی مرکز
 • ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی و در مقاطع مختلف زمانی (بنا به ضرورت) به مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش
 • انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش مرتبط با رسالت کمیته
 
تبصره: مسئول هیات علمی کمیته دانشجویی توسعه آموزش به پیشنهاد مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده و توسط معاون آموزش دانشکده به مدت یک سال منصوب می‌گردد. 
 • تعداد بازدید صفحه : 449
 E.D.C