رسالت و چشم‌انداز مرکز

رسالت مرکز:
رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی مراغه، سیاستگذاری شامل در دستورکارگزاری، تدوین، اجرا و ارزشیابی سیاستها و برنامه‌ها در راستای توسعه و ارتقای آموزش علوم پزشکی می‌باشد. این مرکز با بهره‌گیری از ظرفیت اساتید اندیشمند و با انگیزه و با همکاری کارکنان مجرب و دانشجویان علاقه‌مند و با بهره‌مندی از علوم و فنون آموزشی نوین، درصدد است که با توانمندسازی نیروی انسانی و با توجه به اصل پاسخگویی به نیازهای جامعه در راستای بازنگری برنامه‌های آموزشی، ارتقای فعالیتهای نوآورانه و دانش‌پژوهی آموزشی، ارتقای نظام ارزشیابی، ارتقای فعالیتهای دانشجویی توسعه آموزش، توسعه آموزش مجازی و اجرای برنامه‌های تحول و نوآوری در آموزش و عدالت و تعالی آموزش مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی تلاش نماید.
 
چشم انداز مرکز:
 
این مرکز تا سال 1403 از مراکز پیشرو در امر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کشور خواهد بود.


  • تعداد بازدید صفحه : 280
 E.D.C