معرفی کمیته دانشجویی توسعه آموزش

دانشجویان یکی از ذینفعان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دایمی برای بهره گیری از مشارکت آنان در مسیر بهبود نظام اموزشی ضروری است. سازماندهی، هماهنگی و انسجام بیشتر فعالیت های دانشجویی و استفاده از ظرفیت های ایشان در توسعه آموزش علوم پزشکی در سطوح مختلف اعم از وزارتی، دانشگاهی و برنامه های اموزشی نیاز به یک تشکل ساختارمند دانشجویی را در مراکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی آشکار می سازد. برای دستیابی به این مهم از سال 1389 کمیته های مشورتی دانشجویی با مسئولیت ارتقای کیفی آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی تشکیل شده است و با توجه به نیاز به ارتقای سطح مشارکت و فعالیت های دانشجویی در فعالیت های توسعه آموزشی و به دنبال شکل گیری مناطق آمایشی در ساختار وزارت بهداشت، بازنگری آیین نامه از آذرماه 1396 در دستور کار قرار گرفت و در نهایت متن نهایی اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی تدوین شد. کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی مراغه نیز بر پایه همین اساسنامه فعالیت می نماید.
هدف کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده عبارت است از ارتقای کیفیت آموزش از طریق مشارکت فعالانه دانشجویان در حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی و تبدیل نمودن ایشان به حمایت طلبان ارتقای آموزش خود است. 
  • تعداد بازدید صفحه : 496
 E.D.C