شرح وظایف کمیته برنامه‌ریزی آموزشی

 • تدوین برنامه مدون وجامع برای توانمندسازی گروه های آموزشی دانشکده در تدوین، بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی در تعامل با گروه های آموزشی و کمیته توانمندسازی اساتید
 • تدوین/بازنگری و اجرای برنامه مدون و جامع برای هدایت و حمایت فنی گروه های آموزشی دانشکده در تدوین، بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی
 • تدوین / بازنگری و اجرای برنامه نظارتی مدون به منظور اطمینان از بکارگیری اصول و مبانی علمی و روزآمد آموزشی در تدوین، بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی
 • تدوین/بازنگری و اجرای برنامه و ساختار مدون جهت ارائه مشاوره به گروه های آموزشی در مورد تدوین طرح دوره ها و طرح درس ها
 • برآورد نياز آموزشي اساتید در عرصه برنامه ريزي درسي و موضوعات مرتبط با رسالت کمیته برنامه ریزی آموزشی و ارائه نتایج به کمیته توانمندسازی اساتید در مقطع زمانی انجام نیازسنجی سالانه (تدوین طرح دوره، طرح درس و ...)
 • ارتقای سطح مهارت های اعضای هیئت علمی دانشکده در زمینه های آموزشی و ارزشیابی از طریق برگزاری کارگاه های مرتبط و راهنمایی و مشاوره اساتید در زمینه روش هاي نوین آموزش و تدریس
 • ایجاد بستر مناسب جهت ارائه مشاوره تخصصي و نظارت بر روند تدوین و بازنگری طرح درس و دوره، و روند راه­­اندازي و طراحي برنامه هاي ­درسي رشته ­هاي جديد با توجه به چارچوب­ هاي وزارتي
 • ایجاد بستر مناسب جهت ارايه مشاوره تخصصي و نظارت بر روند بازنگري برنامه ­هاي درسي رشته مقاطع داير، در محدوده اختيارات دانشکده و مطابق با ضوابط وزارتي با عنايت به رويكردهاي نوين در برنامه ­ريزي درسي
 • ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی و سایر مقاطع زمانی (بنا به ضرورت) به مدیر مرکز
 • تدوین و بازنگری لاگ بوک ها و راهنماهای یادگیری در رشته ها و مقاطع مختلف با مشارکت مدیران گروه های آموزشی
 • به روزرسانی صفحه وبسایت کمیته و بخش اخبار مرکز در سایت مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشکده در تعامل با مدیر مرکز
 • همکاری در تدوین برنامه راهبردی، برنامه های عملیاتی، اجرا و پایش برنامه های تدوین شده مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده و شیوه نامه ها و آیین نامه های داخلی حسب مورد
 • شرکت در نشست­ هاي ادواري مشترك با سایر كميته­ هاي مرکز به منظور هم ­انديشي در راستای دستیابی به رسالت، و اهداف راهبردی مرکز
 • هدايت و حمايت فني گروه ­هاي آموزشي و دفاتر مرکز در بیمارستانها، برای ارايه مشاوره تخصصي در خصوص طراحي شقوق مختلف برنامه­ هاي درسي و طراحي و تدوين راهنماها و توليد فيلم ­هاي كوتاه آموزشي در حوزه برنامه­ ريزي درسي
 • انجام سایر امورات محوله از طرف مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده و مرتبط با رسالت کمیته
تبصره: مسئول و اعضای کمیته برنامه ریزی آموزشی به پیشنهاد مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده و با تایید و حکم معاون آموزش دانشکده، به مدت یک سال منصوب مي گردند.
 
 • تعداد بازدید صفحه : 501
 E.D.C