شرح وظایف کمیته نظارت بر آزمون‌ها و ارزیابی دانشجویان

   » همکاري با اداره آموزش دانشکده به منظور ارزیابی اولیه سوالات آزمون منطبق با چارچوب استاندارد دانشکده
   » ارزیابی و نظارت بر شرایط فیزیکی برگزاري جلسات آزمون
   » تدوین و برگزاري جلسات توجیهی براي مراقبین جلسات آزمون
   » برگزاري کارگاههاي روشهاي نوین ارزیابی فراگیران در علوم پزشکی با همکاري کمیته توانمندسازي اساتید
   » تدوین فرآیندهاي مربوط به آزمونهاي نظري،عملی و بالینی در خصوص اعتراضات دانشجویان،محرمانه بودن ارائه نتایج آزمون‌ها و مقررات برگزاري آزمون‌ها
   » تدوین/بازنگری شیوه‌نامه و دستورالعمل‌هاي کمیته نظارت بر برگزاري آزمون
   » مشارکت در برنامه‌ریزي و تدوین زمان بندي تقویم امتحانات با اداره آموزش دانشکده
   » برگزاري جلساتی با مشارکت نمایندگان دانشجویان در تهیه تقویم امتحانات
   » آنالیز آزمونها توسط کارگروه هاي کمیته و ارائه بازخورد نتایج به اساتیدگروه هاي آموزشی درراستاي بهبود و اصلاح روند طراحی سوالات آزمون
   » بررسی روایی و پایایی ابزارهای موجود ارزیابی دانشجو و تهیه گزارش، اطلاع‌رسانی و بازخورد در خصوص نتایج ارزشیابی
   » پیگیری توسعه استفاده از فناوری‌های الکترونیکی و نوین در ارزیابی آزمون‌ها
   » همکاری در تدوین برنامه راهبردی، برنامه‌های عملیاتی، اجرا و پایش برنامه‌های تدوین شده مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده و شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی حسب مورد
   » شرکت در نشست هاي ادواري مشترك با سایر كميته‌هاي مرکز به منظور هم انديشي در راستای دستیابی به رسالت، و اهداف راهبردی مرکز
   » همکاری در به روز رسانی محتوای وب سایت که مرتبط با فعالیتهای کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها می باشد
   » ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی و در مقاطع مختلف زمانی (بنا به ضرورت) به مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش
   » انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش مرتبط با رسالت کمیته
 
تبصره: مسئول و اعضای کمیته نظارت بر برگزاری آزمونها به پیشنهاد مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و با تایید و حکم معاون آموزش دانشکده، به مدت یک سال منصوب مي گردد.

 
  • تعداد بازدید صفحه : 413
 E.D.C