مسئول دبیرخانه جشنواره دانشجویی

 
دکتر سمیرا بیک زاده
مسئول دبیرخانه جشنواره دانشجوی نمونه
رشته تحصیلی : دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس:  37275551 الی 54 داخلی251
پست الکترونیک: samira.beikzadeh@mrgums.ac.ir
  • تعداد بازدید صفحه : 462
 E.D.C