اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش


                                                                                     
دکتر رزا جهانگیری
مسئول کمیته دانشجویی توسعه آموزش
رشته تحصیلی : دکترای تخصصی زیست فناوری پزشکی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 54الی37275551-041 داخلی: 238
پست الکترونیک: jahangirir@mrgums.ac.ir 


 
اعضای دانشجویی کمیته
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی و سال ورودی سمت
سمانه نوظهور مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،ورودی 1400 دبیر کمیته

  
  کارگروه آموزش کارگروه ارزشیابی کارگروه پژوهش و نوآوری در آموزش
دبیر عاطفه رهی معیری باران یزدان خواه نازنین سکالش
نایب دبیر پرستو یوسفی زهرا محبیان ابوالفضل دولتی
اعضا  اعضای کارگروه آموزش  اعضای کارگروه ارزشیابی  اعضای کارگروه پژوهش و نوآوری در آموزش

 
  • تعداد بازدید صفحه : 614
 E.D.C