معرفی دفاتر توسعه آموزش

دفاتر توسعه آموزش (Education Development Office, EDO) ذیل مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده فعالیت می‌نمایند و در هر یک از بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی درمانی یک دفتر توسعه آموزش ایجاد گردیده است.
بهره‌گیری از پیشرفت‌های علمی در زمینه فرآیندهای یادگیری و یاددهی و به کار بستن روش‌های آموزشی نوین در زمینه بالین و انجام ارزشیابی‌های هدفمند از رسالتهای این دفاتر می‌باشد.
 
  • تعداد بازدید صفحه : 480
 E.D.C