درباره مرکز مهارتهای بالینی

مركز مهارت‌های بالينی يا Skill Lab محيطی شبيه‌سازی شده برای آموزش مهارت‌های بالينی به دانشجویان می‌باشد تا بتوانند مهارت‌ها را كنترل و تمرين نمایند. دانشجویان در اين  مركز می‌توانند مداخلات بالينی و معاينات فيزيكی را با استفاده از مولاژها و مانكن‌ها انجام داده و مهارت‌های ارتباطی را بر روی يكديگر و يا روی بيمار غير واقعی تمرين كنند و با كمك گرفتن از وسايل كمك آموزشی موجود در اين مركز به پرورش مهارت‌های بالينی بپردازند.
ازآنجایی که يادگيری مهارت‌های عملی و ارتباطی در كنار حيطه‌های دانشی و نظری برای دانشجويان علوم پزشكي الزامی است، مرکز مهارت‌های بالینی اين فرصت را برای دانشجويان فراهم میآورد كه در محيطی ايمن، كاملاً آرام و بدون اضطراب، قبل از مواجهه با بيمار واقعی تعداد زيادی از مهارت‌های عملی را بياموزند و با آمادگی بيش‌تر بر بالين بيمار حاضر شوند.

 
  • تعداد بازدید صفحه : 466
 E.D.C