اعضای کمیته طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهیدکتر بلال مسافری
مسئول کمیته طرح‌های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی
رشته تحصیلی : دکترای تخصصی فیزیولوژی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس:54 الی ۳۷۲۷5551 داخلی: 276


اعضای کمیته طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهشی
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی رتبه علمی
دکتر آرمان لطیفی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشیار
دکتر پروانه عزت آقاجری دکترای تخصصی پرستاری استادیار
دکتر گلاره کوچک‌پور دکترای تخصصی علوم تغذیه استادیار
دکتر الهه نادرعلی دکترای تخصصی علوم تشریحی استادیار
خانم حاجیه شیدایی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی مربی


 

 
  • تعداد بازدید صفحه : 631
 E.D.C