اعضای کمیته برنامه‌ریزی آموزشی



مسئول کمیته برنامه ریزی آموزشی: دکترچیمن قادری
رشته تحصیلی: دکتری تخصصی پرستاری (مراقبت ویژه)
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 37275551 داخلی: 228
پست الکترونیک: ghaderi.chiman@gmail.com


اعضای کمیته برنامه‌ریزی آموزشی
  نام و نام خانواگی رشته تحصیلی رتبه علمی
دکتر آرمان لطیفی دکتری تخصصی آموزش و ارتقای سلامت استادیار
دکتر سارا رحیمی دکتری تخصصی حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین استادیار
دکتر ویدا هاشمی دکتری تخصصی ایمنی‌شناسی پزشکی استادیار
خانم نسیم پرتاش کارشناسی ارشد مامایی مربی
   

مسئولان و اعضای پیشین کمیته
مسئول: دکتر علی عبداله‌نژاد 
اعضا: دکتر آرمان لطیفی، مهندس علی بهنامی

 
  • تعداد بازدید صفحه : 537
 E.D.C