معرفی کمیته نظارت بر آزمون‌ها و ارزیابی دانشجویان

ارزیابی دانشجویان امری حساس و ضروری است. هدف نهایی ارزیابی دانشجو، ترغیب و تشویق دانشجویان به تحصیل هر چه بیشتر دانش و یادگیری و اطمینان از یادگیری اثربخش ایشان می باشد.  با عنایت به اهمیت ارزیابی دانشجو در ارتقای یادگیری ایشان و اطمینان از تربیت فارغ التحصیلان و دانش اموختگان شایسته و اصلح، لازم است رویکردی جامع و همه جانبه به ارزیابی دانشجو اتخاذ گردد.
ارزیابی دانشجو ضمن بهره گیری از روش های متنوع و به روز می بایست متناسب با اهداف و محتوای کوریکولوم درسی و مطابق با اهداف دوره باشد. مراحل مربوط به تدوین، تصویب و اصلاح شیوه نامه های مرتبط به ارزیابی دانشجو، طراحی سیستم ارزیابی دانشجو و نظارت بر اجرای آن بر عهده کمیته نظارت بر آزمون ها و ارزیابی دانشجویان می باشد. مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده در تمامی مراحل طراحی، اجرا و ارتقاء کیفیت ارزیابی دانشجو نظارت داشته و خدمات مشاوره ای به گروه های آموزشی ارائه می کند.
 هدف کمیته نظارت بر آزمونها و ارزیابی دانشجویان عبارت از بهبود معیارهای اثربخشی، عدالت، و کارایی در ارزیابی و ارزشیابی عملکرد آموزشی دانشجویان است. 
  • تعداد بازدید صفحه : 467
 E.D.C