اعضای کمیته نظارت بر آزمون‌ها و ارزیابی دانشجویاندکتر احسان مقدس‌کیا
مسئول کمیته نظارت بر آزمون‌ها و ارزیابی دانشجویان
مسئول کارگروه ارتقای فرآیند‌های پایش، سنجش و ارزیابی دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی 
رشته تحصیلی : دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: ۳۷۲۷5551 داخلی: 218
پست الکترونیک: Ehsan.m.kia@gmail.com


  اعضای کمیته نظارت بر آزمون‌ها و ارزیابی دانشجویان
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی رتبه علمی
دکتر پروانه عزت آقاجری دکترای تخصصی پرستاری استادیار
دکتر ابراهیم علی‌افسری دکترای تخصصی پرستاری استادیار
دکتر گلاره کوچک‌پور دکترای تخصصی علوم تغذیه استادیار
دکتر لاله پیاهو دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی استادیار
خانم اکرم دبیر کارشناس آموزش -


 
مسئولان و اعضای پیشین کمیته
مسئول: خانم مائده علیزاده
اعضا: دکتر آرمان لطیفی، دکتر ابراهیم علی‌افسری، دکتر جمال حلاج‌زاده، دکتر لاله پیاهو، دکتر محمد احمد‌پور، خانم نسیم پرتاش 
  • تعداد بازدید صفحه : 534
 E.D.C