شرح وظایف مسئول اساتید مشاور

   » دریافت فهرست اسامی دانشجویان و  اساتید مشاور قبل از شروع انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی از مدیران گروه‌های آموزشی
   » پیگیری از گروه‌های آموزشی جهت برگزاری جلسات توجیهی دانشجویان جدیدالورود و اخذ صورتجلسات مربوط
   » نیازسنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی و توجیهی جهت اعضای هیات علمی
   » تدوین/بازنگری فرآیند، ساز و کار و فرم‌های ارزیابی عملکرد اساتید مشاور دانشکده زیر نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
   » ارزیابی عملکرد اساتید مشاور در هر نیمسال تحصیلی براساس فرم گزارش عملکرد و انعکاس نتایج به مدیر مرکز جهت ارائه به مرکز امور هیات علمی
   » ارجاع دانشجویان معرفی شده از طرف اساتید مشاور به مرکز مشاوره دانشکده.
   » همکاری در تدوین برنامه‌های مرکز در خصوص مدیریت و برنامه‌ریزی اساتید مشاور
   » همکاری در به‌روزرسانی محتوای وب سایت که مرتبط با فعالیتهای اساتید مشاور می‌باشد
   » ارائه گزارش عملکرد در پایان هر نیمسال تحصیلی و در مقاطع مختلف زمانی (بنا به ضرورت) به مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش
   » تعامل با کمیته‌های مرکز مطالعات و توسعه آموزش در راستای دستیابی به اهداف راهبردی مرکز
   » انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش مرتبط با رسالت کمیته
 
تبصره 1: مسئول اساتید مشاور توسط مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و به مدت یک سال منصوب می‌گردد.
تبصره 2: انجام کلیه مکاتبات اداری مرتبط با اساتید مشاور توسط مسئول محترم اساتید مشاور و با تایید نهایی و امضای مدیر مرکز انجام خواهد گرفت.
تبصره 3: بعد از برگزاری جلسات مرتبط با موضوع اساتید مشاور موارد زیر حداکثر تا 4 روز کاری توسط مسئول محترم اساتید مشاور به مدیر مرکز و مدعوین جلسه ارسال خواهد شد. 1)صورتجلسه  2) تصویر امضای حاضران  3) عکس جلسه 
 
  • تعداد بازدید صفحه : 580
 E.D.C