شرح وظایف کمیته طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی

 » تدوین و بازنگری برنامه ها و فرآیندهای کمیته طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی
 » تدوین/ بازنگری و انتشار اولویت های دانش پژوهی با استفاده از یک روش علمی و نظام مند
 » بررسی، داوری و تصویب طرح های دانش پژوهی و طرح های نوآورانه آموزشی
 » تدوین و بازنگری سازوکار مدون حمایت از طرح های نوآورانه آموزشی و فعالیت های دانش پژوهی اعضای هیات علمی
 » تدوین برنامه مدون و ارائه مشاوره‌های فنی و کارشناسی به اعضای هیات علمی دانشکده در خصوص طراحی و اجرای فعالیتهای نوآورانه آموزشی و  دانش‌پژوهی
 » تشکیل و هدایت دبیرخانه دایمی جشنواره دانشگاهی شهید مطهری مطابق با آیین نامه جشنواره کشوری شهید مطهری (شامل تشکیل کمیته داوری، برنامه معرفی و تقدیر از فرایندهای برتر و ...)
 » بسترسازی جهت ارتقای توانمندی اعضای هیات علمی در ارائه طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی در تعامل با سایر کمیته های مرکز به ویژه کمیته توانمندسازی اساتید
 » همکاری در تدوین برنامه راهبردی، برنامه های عملیاتی، اجرا و پایش برنامه های تدوین شده مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده و شیوه نامه ها و آیین نامه های داخلی حسب مورد
 » شرکت در نشست­ هاي ادواري مشترك با سایر كميته­ هاي مرکز به منظور هم ­انديشي در راستای دستیابی به رسالت، و اهداف راهبردی مرکز
 » اطلاع رسانی گسترده در خصوص جشنواره ها، همایش ها و سمینارهای کشوری مرتبط با آموزش علوم پزشکی با بهره مندی از شیوه های مختلف اطلاع رسانی و همکاری در به روز رسانی محتوای وب سایت
 » ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی و در مقاطع مختلف زمانی (بنا به ضرورت) به مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش
 » انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش مرتبط با رسالت کمیته
 
تبصره: مسئول و اعضای کمیته طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی به پیشنهاد مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده و با تایید و حکم معاون آموزش دانشکده به مدت یک سال منصوب مي گردند.
  • تعداد بازدید صفحه : 437
 E.D.C