شرح وظایف کمیته ارزشیابی اساتید

 • تدوین/اجرا و بازنگری ساختار و برنامه های ارزشیابی(ارزشیابی نظری و عملی) مستمر اعضای هیات علمی
 • استخراج نمرات کل ارزشیابی اساتید جهت ارتقا و ترفیع پایه و ... و ثبت نتایج در پرونده اساتید
 • جمع بندی نتایج ارزشیابی و تحلیل علمی و تهیه پایگاه داده ای از نمرات ارزشیابی اساتید
 • بازخورد نتایج ارزشیابی به امور هیئت علمی و ریاست داشکده و مقایسه روند زمانی عملکرد اعضای هیئت علمی
 • تعامل و همکاری مداوم با مرکز امور هیات علمی دانشکده
 • تدوین و بازنگری انواع فرمهای ارزشیابی، روشها و چارچوب های ارزشیابی جامع کمیت و کیفیت عملکرد آموزشی اساتید (از دیدگاه تمامی ذینفعان) و تصویب در شوراهای مربوط
 • استفاده از روش های کیفی ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی در کنار روش های کمی
 • اطلاع رسانی به اعضاء هیات علمی در مورد آئین نامه های اداری، ارتقاء، ترفیع سالیانه و سایر آیین نامه های مرتبط با ارزشیابی
 • همکاری در انجام ارزشیابی های درونی و بیرونی گروه های آموزشی با نظارت مرکز مطالعات و توسعه آموزش
 • تعامل با گروه های آموزشی جهت تعیین شاخصها و استانداردهای آموزشی
 • ارائه گزارش نتایج ارزشیابی به ریاست دانشکده و مرکز مطالعات و توسعه آموزش و سایر مراجع ذیصلاح
 • ترغیب مشارکت فعال دانشجویان در ارزشیابی اساتید و ارائه آموزش های لازم به ایشان
 • ایجاد روشهای نوین ارزشیابی از طریق برنامه های دیجیتالی، فرم های آنلاین و ...
 • برگزاری کارگاه های توانمند سازی اساتید در حیطه های مرتبط با ارزشیابی در تعامل با کمیته توانمندسازی اساتید
 • تهیه فرمهای مشخص برای ارزشیابی درونی گروههای آموزشی
 • ایجاد بستر و زمینه های لازم جهت ارزشیابی اساتید عرصه های بالینی
 • همکاری در تدوین برنامه راهبردی، برنامه های عملیاتی، اجرا و پایش برنامه های تدوین شده مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده و شیوه نامه ها و آیین نامه های داخلی حسب مورد
 • شرکت در نشست­ هاي ادواري مشترك با سایر كميته­ هاي مرکز به منظور هم ­انديشي در راستای دستیابی به رسالت، و اهداف راهبردی مرکز
 • همکاری در به روز رسانی محتوای وب سایت که مرتبط با فعالیتهای کمیته توانمندسازی می باشد
 • انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش مرتبط با رسالت کمیته
تبصره: مسئول و اعضای کمیته ارزشیابی اساتید توسط معاون آموزش دانشکده و به مدت یک سال منصوب مي گردد.


 
 • تعداد بازدید صفحه : 541
 E.D.C