مسئول دفتر توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی سینا


دکتر سمیرا رئوفی
مسئول دفتر توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی سینا
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) / مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 37275551 الی 54 داخلی: 237
پست الکترونیک: -

 
  • تعداد بازدید صفحه : 569
 E.D.C