مسئول دفتر توسعه آموزش بیمارستان شهید بهشتی

   
خانم نسرین آقازاده
مسئول دفتر توسعه آموزش بیمارستان شهید بهشتی
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مامایی
مرتبه علمی: مربی
شماره تماس: ۳۷۲۷5551 الی 54 داخلی: 253
پست الکترونیک: -

 
  • تعداد بازدید صفحه : 574
 E.D.C