شرایط عضویت در واحد استعدادهای درخشان

 • برگزيدگان آزمون سراسری گروه آزمايشی علوم تجربي با كسب رتبه كشوری مساویی و كمتراز ۵۰۰ (با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور)
 • دارندگان مدال طلا، نقره و برنزكشوری از المپيادهای علمی دانش آموزی (با معرفي وزارت آموزش و پرورش)
 • رتبه هاي اول انفرادی كشوری المپياد علمی دانشجويان علوم پزشكی كشور با معرفی دبيرخانه المپياد علمی وزارت
 • دارندگان مدال طلا از المپيادهای بين المللی دانشجويی در زمينه علوم پزشكی با تائيد وزارت
 • برگزيدگان حائز رتبه های اول تا سوم نهايی جشنواره رازی و جشنواره‌های خوارزمی و جوان خوارزمی(در زمينه علوم پزشكی) و ساير جشنواره های مورد تاييد وزارت با معرفی دبيرخانه‌های مربوطه
 • مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكی با تائيد معاونت تحقيقات و فن‌آوری وزارت بر اساس ضوابط مربوطه
 • دانشجويان نمونه كشوری گروه پزشكی با معرفي نهاد ذيربط
  • ۵/۲% پذيرفته شدگان برتر كشوری درهر يك از آزمونهای متمركز جامع علوم پايه پزشكی ،دندانپزشكی و داروسازی ؛ جامع پيش كارورزی پزشكی، پذيرش دستيار پزشكی و دندانپزشكی(حداقل سه نفر وحداكثر تا سقف چهل نفر در هر آزمون)
  • رتبه های برتر پذيرفته‌شدگان در آزمون‌های ورودی دوره‌های تحصيلات تكميلی كارشناسی ارشد وPhD به شرح زير:
 • در آزمون های ورودی كارشناسی ارشد: تا ۲۰ نفر پذيرفته شده در هر رشته نفر اول كشوری، تا ۵۰ نفر پذيرفته شده در هر رشته دو نفر اول كشوری و درصورتی كه تعداد پذيرفته‌شدگان بيش از ۵۰ نفر باشد در مجموع سه نفر اول كشوری
 • در آزمون های ورودی PHD: در صورت شركت حداقل پنجاه نفر در آزمون ورودی هر رشته تا  ۱۰ نفر پذيرفته شده در هر رشته نفر اول ،۲۰ -۱۱ نفر پذيرفته شده در هر رشته دو نفر اول و  درصورتی كه تعداد پذيرفته‌شدگان  بيش از ۲۰ نفر باشد در مجموع سه نفراول
 
 • ۱% دانشجويان برتر هر رشته با ورودی مشترك در هر دانشگاه در پايان هر سال تحصيلی (حداقل يك دانشجو) به شرط كسب حداقل معدل ۵/۱۸ براي دوره كاردانی ، حداقل معدل ۱۸ برای دوره كارشناسی و برای مقاطع بالاتركسب معدل  ۱۷يا بيشتر در آن سال تحصيلیی
 • دانشجويان پژوهشگر برجسته به تاييد شورای پژوهشی دانشگاه  و بر اساس دستور العمل  كه از سوی معاونت تحقيقات و فن آوری وزارت تدوين و به دانشگاهها ابلاغ می شود.
 • دانشجويان واجد شرايط در مقاطع كاردانی و كارشناسی بايد در كل دوره معدل بيشتر از  ۱۷ و در مقاطع كارشناسی ارشد و بالاتر در كل دوره  معدل  بيشتر از۱۶ كسب نمايند.
 تبصره۱: دانشجويان واجد شرايط در مقاطع كاردانی و كارشناسی كه دو ترم متوالی يا متناوب  معدل كمتر از ۱۶ و در مقاطع كارشناسی ارشد و بالاتر كه بيش از دو ترم متوالی يا متناوب معدل  كمتر از ۱۵ كسب نمايند مشمول آيين‌نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد.
تبصره۲: شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل خواه قبل يا بعد از شمول آيين‌نامه حفظ شده باشد.
             دانشجويانی كه دارای حكم محكوميت  قطعی از كميته انضباطی دانشگاه يا هيئت بدوي تخلفات آزمون ها (مبني بر تخلف آموزشی يا اخلاقی) باشند، مشمول اين آيين‌نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد.





 
 • تعداد بازدید صفحه : 405
 E.D.C