شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش

 1. ایجاد بستر و زمینه لازم در جهت پیاده‌سازی روش‌های نوین آموزشی و ارزشیابی دانشجویان در بیمارستان
 2. شرکت فعال در جلسات معاونت آموزشی بیمارستان
 3. نظارت بر تدوین و اجرای مداخلات آموزشی بر اساس نتایج ارزشیابی اساتید و دانشجویان
 4. مشارکت با کمیته‌های مرکز مطالعات و توسعه آموزش (کمیته توانمندسازی اساتید، دانش‌پژوهی، برنامه‌ریزی آموزشی و ...) و دبیرخانه برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی
 5. اجراي برنامه‌های آموزشی بر اساس سياست‌های ابلاغ شده توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده
 6. ارائه مشاوره به معاون آموزشی بیمارستان برای عملياتي كردن برنامه‌ها و سياست‌های مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده
 7. همكاری با دفتر توسعه آموزش سایر بیمارستان‌ها به منظور تبادل تجربيات، اطلاعات و بهره‌مندی از پتانسيل‌های آنان
 8. ارائه گزارش عملكرد به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده در هر نیمسال و در سایر مقاطع زمانی به تشخیص مدیر مرکز (ضمنا گزارشات با نظارت و تایید معاون آموزشی بیمارستان ارسال خواهد شد)
 9. ایجاد بستر و زمینه لازم برای افزایش کمی و کیفی طرح‌های نوآورانه آموزشی و دانش‌پژوهی در تعامل با کمیته دانش‌پژوهی مرکز
 10. فعالیت در خصوص توانمندسازی اعضای هيات علمی (بویژه حوزه بالینی) در تعامل با کمیته توانمندسازی مرکز
 11. بهره مندی از پتانسیل دانشجویان در بهبود فرآیندهای آموزشی جاری در بیمارستان در تعامل با کمیته دانشجویی توسعه آموزش مرکز
 12. اجرای طرحهای پژوهش در آموزش بر اساس اولویت‌های تعیین شده و با حمایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده
 13. همکاری در تدوین برنامه راهبردی، برنامه‌های عملیاتی، اجرا و پایش برنامه‌های تدوین شده مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده و شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی حسب مورد
 14. همکاری در به روزرسانی محتوای وب سایت که مرتبط با فعالیتهای دفاتر توسعه آموزش می‌باشد
 15. انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش مرتبط با رسالت دفتر
 
تبصره: مسئول دفتر توسعه آموزش بیمارستان به پیشنهاد معاون آموزش بیمارستان و با هماهنگی مدیر مرکز مطالعات دانشکده، با حکم معاون آموزش دانشکده به مدت یک سال منصوب می‌گردد.

 
 • تعداد بازدید صفحه : 454
 E.D.C