اعضای کلینیک مشاوره


دکتر آرمان لطیفی
مسئول کلینیک مشاوره
رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: ۳۷۲۷۵۵۵۱ داخلی: 236
پست الکترونیک: latifiarman@gmail.com
 
اعضای کلینیک مشاوره
نام و نام خانواگی رشته تحصیلی رتبه علمی
دکتر ابراهیم علی افسری دکتری تخصصی پرستاری داخلی جراحی استادیار
دکتر صدیقه صلواتی دکتری تخصصی سیاستگذاری سلامت استادیار
دکتر لاله پیاهو دکتری تخصصی علوم تغذیه استادیار
خانم نسیم پرتاش کارشناسی ارشد مامایی مربی
دکتر بلال مسافری دکتری تخصصی فیزیولوژی استادیار 
  • تعداد بازدید صفحه : 128
 E.D.C