اعضای کمیته ارزشیابی اساتید

 
دکتر ابراهیم علی‌افسری
معاون آموزشی، تحقیقات، دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی مراغه


اعضای کمیته ارزشیابی اساتید
نام و نام خانوادگی سمت رشته تحصیلی مرتبه علمی
دکتر احسان مقدس‌کیا مدیر آموزش و تحقیقات دکترای تخصصی علوم وصنایع غذایی استادیار
دکتر آرمان لطیفی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت استادیار
دکتر رضا شیری هریس رئیس اداره آموزش دکترای تخصصی خون شناسی و بانک خون استادیار
دکتر علی سلیمانی عضو هیات علمی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی استادیار
دکتر محمد زیرک عضو هیات علمی دکتری تخصصی آموزش پرستاری استادیار


 
  • تعداد بازدید صفحه : 375
 E.D.C