شرح وظایف کلینیک مشاوره

1- ارتقاء و توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشکده از طریق ارتقاء توانمندی­های اساتید در زمینه آموزش پزشکی
2- مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش­های نوین آموزشی و تدریس و ارزشیابی
3- مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی جهت تهیه لاگ بوک­های آموزشی
4- مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در تدوین طرح دوره (دروس نظری و بالینی)
 
 

 
  • تعداد بازدید صفحه : 128
 E.D.C