معرفی کلینیک مشاوره

    یکی از کارکردهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، ارائه مشاوره‌های لازم به اساتید دانشکده در خصوص ارتقای فرآیندهای مختلف مرتبط با آموزش می‌باشد. جهت اجرای این وظیفه مهم در قبال جامعه هدف یعنی اساتید دانشکده، کلینیک مشاوره ذیل مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده با بهره‌مندی پتانسیل تعدادی از اعضای هیات علمی دانشکده که دانشجو و یا دانش‌آموخته مقطع ارشد رشته آموزش پزشکی هستند از ابتدای شهریور ماه سال 1402 ارائه خدمات خود را شروع کرده است. 
  • تعداد بازدید صفحه : 143
 E.D.C