شرح وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)

شرح وظايف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي مراغه  بر اساس آئين‌نامه شرح وظايف مراكز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاهها و دانشكده‌های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور و به دنبال تصویب در جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه به شرح زیر می‌باشد:
 • » مشاركت در تصميم‌سازی سياست‌های آموزشی نهادهای سياست‌گذار دانش اعم از شورای آموزشي دانشکده، شورای پژوهشی دانشکده، و سایر شوراها و هیات‌های دانشکده
 • » ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای برنامه‌ريزی و عملياتی كردن برنامه‌ها و سياست‌های كلان آموزشي دانشکده
 • » عضويت و شركت فعال در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
 • » ارائه گزارش فعاليت‌ها به تصميم گيرندگان آموزشی در سطح دانشکده و وزارت متبوع
 • » همكاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشكی به منظور تبادل تجربيات، اطلاعات و بهره‌مندی از پتانسيل‌های موجود در هر مركز
 • » طراحی و مديريت برنامه‌های نوآورانه آموزشی در زمينه روش تدريس، ارزشيابی، مشاوره و رهبری و مديريت در محدوده اختيارات دانشکده و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه
 • » پايش، ارزشيابی، معرفی و انتشار برنامه‌های نوآورانه در حوزه آموزش علوم پزشكی در سطح ملی و بين المللی
 • » نیازسنجی آموزشی اعضاء هيات علمی
 • » توانمندسازی اعضای هيات علمی در حيطه‌های مختلف آموزش علوم پزشكی بر اساس نتایج نيازسنجی، سياستها و اولويت‌های آموزشی دانشکده
 • » توانمند‌سازی، حمايت و هدايت واحدهای توسعه آموزش بيمارستانها در اجرای وظايف و برنامه‌های مربوطه
 • » توانمندسازی مديران آموزشی دانشکده اعم از معاون، مدیران آموزشی دانشکده، بيمارستان‌ها و گروه‌های آموزشی در زمينه رهبری و مديريت آموزشي
 • » برنامه‌ريزي درسي در چارچوب اختيارات داده شده به دانشکده‌های علوم پزشكي
 • » طراحي، مشاوره و مشاركت در اجرای ارزشيابی برنامه درسی، استاد و دانشجو
 • » طراحی، مشاوره و مشاركت در اعتباربخشی مراكز آموزشی تابعه دانشکده
 • » ارزشيابی عملكرد و فعاليت‌های واحدهای توسعه آموزش بيمارستان‌ها
 • » تعيين اولويت‌های پژوهش در آموزش دانشکده و حمايت از اجرای پروژه‌های تصويب شده
 • » ايجاد و فعال كردن كميته‌های استعدادهای درخشان و دانش آموختگان با هدف بهره‌گيری از نظرات و پيشنهادات دانشجويان در راستای ارتقاء كيفی آموزش مطابق باضوابط و مقررات مربوطه
ذیل ساختار سازمانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی این دانشکده کمیته‌ها، مراکز و واحدهای زیر فعالیت می‌کنند:
 
کمیته‌ها و شوراها شامل:
 • کمیته ارزشیابی اساتید
 •  کمیته توانمندسازی اساتید
 • کمیته دانشجویی توسعه آموزش
 • کمیته نظارت بر آزمون ها و ارزیابی دانشجویان
 •  کمیته برنامه ریزی آموزشی
 • کمیته طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی
 • شورای راهبری آموزش پزشکی جامعه­نگر و پاسخگو

حوزه ها و مراکز شامل شامل:   
 • » دفاتر توسعه آموزش واقع در مراکز آموزشی درمانی و دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی
 • » دبیرخانه برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره­‌وری در آموزش علوم پزشکی
 • » دبیرخانه جشنواره شهید مطهری
 • » اساتید مشاور
 • » استعدادهای درخشان و المپیادهای دانشجویی
 • » مرکز مهارتهای بالینی
 

تبصره ۱: مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده علوم پزشكی زير مجموعه معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده بوده و در راستای سياست‌های مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی فعاليت می‌نمايند.

تبصره ۲: مديرمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی توسط رئیس دانشکده علوم پزشکی منصوب می‌گردد.

تبصره ۳: مسئولان و اعضای کمیته‌ها، مسئول اساتید مشاور، مسئول دفتر استعداد درخشان و سایر واحدهای ذیل مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به پیشنهاد مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و با تایید و حکم معاون آموزشی دانشکده به مدت یک سال منصوب می‌گردند.

تبصره ۴: ساختار سازمانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی از وزارت بهداشت قابل توسعه می‌باشد و حسب مورد کمیته‌ها و واحدهای دیگر مبتنی بر رسالت این مرکز قابل تشکیل است.
 
 • تعداد بازدید صفحه : 494
 E.D.C