اعضای مرکز مهارت‌های بالینی


خانم شراره احمدزاده
مسئول مرکز مهارت‌های بالینی
رشته تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، کارشناس پرستاری
شماره تماس: ۳۷۲۷۶۳۶۳ داخلی: 293
پست الکترونیک: shahmadzadeh@mrgums.ac.ir


 
  • تعداد بازدید صفحه : 579
 E.D.C